Állásfoglalások (Környezetpolitika)

 • Állásfoglalás a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról és javaslatai az átalakított szervezetrendszer működésének értékelő elemzéséhez(2015)
 • Vélemény a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggésben egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló, JgF/263/23 /2015.ügyiratszámú tervezetről (2015)
 • Állásfoglalás a Parlamenthez T/2329. számon benyújtott, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat; valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetéről (2015)
 • Észrevételek és javaslatok az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes jogszabályok módosításáról szóló előterjesztés tervezetéről (2014)
 • A ”HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020)” Stratégiai Környezeti Vizsgálatához (2014)
 • Javaslat a környezet- és természetvédelem kormányzati elhelyezésére (2014.)
 • Az AJB – 73 – 2014. ügyiratszámon az AJBH-tól érkezett Részvételi Protokoll munkaanyagáról tett észrevételek (2014)
 • Ajánlások Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra tervezetéhez (2013)
 • Vélemény az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv átültetésével összefüg- gő, egyes levegőtisztaság-védelmi jogszabályok módosításáról című előterjesztés tervezetének a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hul- ladék égetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet tervezetre (3. melléklet) vonatkozóan (2013)
 • Állásfoglalás az NFM által bemutatott „Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv”-ről (2013)
 • Vélemény a VM/JF/618/2013. számú előterjesztésről, a meteorológiai tevékenységről szóló 2013/ ..... törvény tervezetéről (2013)
 • Állásfoglalás az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításának tervezetéről, az azt Megalapozó Munkarészekről, valamint a Környe- zeti Vizsgálat és Natura 2000 Hatásbecslésről (2013)
 • Vélemény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról (2013)
 • Állásfoglalás „A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól” Korm. rendelet tervezetről (2013)
 • Álláspont a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításához benyújtott T/5932. számú törvényjavaslatról, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítását célzó kormányrendelet tervezetéről (2012)
 • Állásfoglalás a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló kormányelőterjesztésről (2011)
 • Állásfoglalás a Ket. felülvizsgálatának koncepciójához (2011)
 • Állásfoglalás az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról (2011)
 • Állásfoglalás a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a területi államigazgatási szervek rendszerének átalakítása ügyében (2010)
 • Állásfoglalás 2014 közötti időszakra szóló NKP III-ról (2009)
 • Állásfoglalás a Környezetügy középtávú stratégiájáról (2008)
 • Állásfoglalás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaik konkrét megvalósulását elősegítő, 2009-2010 évre kidolgozott akciótervek Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentéseiről (2008)
 • Állásfoglalás az ÚMFT Nemzeti Fejlesztési Humánerőforrás Stratégiáról (2007)
 • Állásfoglalás Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiáról (2007)
 • Állásfoglalás a KEOP-ról 2007-2008 (2007)
 • Állásfoglalás az Országos Területrendezési Terv (OTrT) felülvizsgálata, az OTrR-ről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosító javaslata egyeztetési anyaghoz készített kör- nyezeti vizsgálata tárgyában
 • Állásfoglalás üvegházhatású gázok kibocsátásának kereskedelméről (2004)
 • Állásfoglalás a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program finanszírozásáról és a végrehajtásának egyes kérdéseiről (2004)
  Állásfoglalás az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról (2004)
 • Állásfoglalás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti struktúrájára vonatkozó koncepcióról (2002)
 • Állásfoglalás a jövő generációk országgyűlési biztosáról szóló törvénytervezetről (2002)
 • Állásfoglalás a barnamezőkkel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémák kezeléséről (2002)
 • Állásfoglalás a Pénzügyminisztérium által előterjesztett, a fejlesztési adókedvezmény részletes feltételeit szabályozó kormányrendelet-tervezetről (2001)
 • Állásfoglalás a Környezetvédelmi Minisztérium EU integrációért és nemzetközi kap- csolatokért felelős államtitkárának beszámolójáról, az EU csatlakozás környezetvédel- mi fejezetének ideiglenes lezárásából adódó teendőkről (2001)
 • Állásfoglalás Magyarország jogharmonizációs programjának időarányos teljesítéséről (2000)
  Állásfoglalás az OECD által “Magyarország környezetpolitikai teljesítményének vizsgálata” címmel készített dokumentumáról (2000)
 • Állásfoglalás a KAC 1999. évi felhasználásáról és 2000. évi pályázati prioritásáról (2000)
  a költségvetés XVI. - Környezetvédelmi Minisztérium - fejezetében célfeladatokként történő szerepeltetésével kialakult helyzetről (1998)
 • Állásfoglalás Központi Környezetvédelmi Alap megszüntetésével, ill. annak
  Állásfoglalás az EU közösségi vívmányok „Környezetvédelem” címmel megjelölt fejezetének átvilágítása során képviselendő magyar álláspontról szóló Kormány előterjesztésről (1998)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999. évi Intézkedési Tervéről szóló előterjesztésről (1998)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezet- védelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/164. számú törvényjavaslatról (1998)
 • Állásfoglalás a környezetterhelési díjakról szóló törvény koncepciójáról (1998)
 • Állásfoglalás a környezeti ügyek kapcsán az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről (1998)
 • Javaslatok az 1998. évi állami költségvetési törvény kidolgozásához (1997)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1998. évi Intézkedési Tervéről (1997)
 • Állásfoglalás a Központi Környezetvédelmi Alap 1997. évi pályázati felhívása tervezetéről (1997)
 • Állásfoglalás Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramról és a Nemzeti Környezetvédelmi Programról (1996)
 • Állásfoglalás a Magyar Köztársaság Alkotmányának szabályozási elveiről (1996)
 • Állásfoglalás a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (1996)
 • Állásfoglalás a közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozásáról (1996)
 • Állásfoglalás az Európai Unió kérdőívére adott válaszokról (1996)
 • Állásfoglalás “a környezetvédelem pénzügyi forrásai a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetési törvényjavaslatában” szóló előterjesztésről (1997)

Környezetpolitikai tevékenységeink

 • A környezetvédelem szabályozó eszközeinek, valamint a környezetvédelmi feladatok finanszírozási rendszerének integrált továbbfejlesztési koncepciója.
 • A környezetügy középtávú stratégiája (2008)
 • A Nemzeti Fejlesztési Terv
 • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai, valamint Stratégiai Környezeti Vizsgálatok.
 • Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
 • A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia; a fenntarthatóság felé való átmenet koncepciója – Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégia
 • A Rio+20 Világkonferencia előkészületei és eredményei
 • Az Aahusi Egyezmény (Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés(ről) a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéhez való jog biztosítása)
 • A jogalkotásról, valamint a jogalkotásban való részvétel törvény véleményezése
 • A költségvetési törvények tervezetéről szóló tájékoztatók, évente 
 • A fejlesztési programok, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program éves feladatai finanszírozásának beépítése az éves költségvetésbe, valamint a költségvetési törvények vizsgálati elemzése nem volt megvalósítható.
 • Javaslatok az Alaptörvény szövegezéséhez
 • Az EU Strukturális és Kohéziós Alapok támogatásával megvalósuló Operatív Progra- mok és ezek Akcióterveiben a fenntarthatósági szempontok érvényesülése
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) tör- vény módosításai
 • Az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi vonatkozásai
 • Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – javaslatok a 2014-2020 időszak EU támogatású Operatív Programjaihoz
 • Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosítása
 • Az OKT  kormányzati  tanácsadó,  véleményező,  javaslattevő  feladatai  ellátásának helyzete, célszerű indítványok kezdeményezése
 • A 2014-2020 időszakra szóló Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok
 • a 2014-2019 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program
 • A Tanács javaslata a környezet- és természetvédelem célszerű kormányzati elhelyezésére
 • A környezet- és természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátásának módja és lehetőségei az új, integrált területi államigazgatási rendszerben
 • A környezet- és természetvédelem érdekei és értékei képviseletének lehetőségei a közigazgatás korszerűsítése programban – konzultáció az Államreform Bizottság Elnökével
 • Az OKT szerepe a környezetvédelmi jogalkotás színvonalának emelésében
 • A ”körforgásos gazdaság” (Circular Economy) EU Direktíva és Akcióterv hazai meg- valósítása megkezdésének terve, kormányzati koordinációja

OKT logo2