Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó testületek hálózata.

(EEAC) A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint a fenntartható fejlődési (FF) stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát. A környezeti problémák globálissá válása szükségessé teszi a nemzetközi együttműködést. Az Európai Környezetvédelmi és FF Tanácsok Együttműködése (EEAC) éppen azért jött létre, hogy megteremtse azt a minél szorosabb együttműködést az Európai Unió tagállamaiban működő környezetvédelmi tanácsok között, amely hatékonyabbá teszi tevékenységüket mind az Unió, mind saját országaik szintjén. Az Együttműködés munkájában több mint egy tucat tanácsadó testület vesz részt.  Aktív résztvevője a folyamatnak – csaknem megalakulása kezdetétől (1998) – az Országos Környezetvédelmi Tanács, és javaslatára 2009 óta az NFFT is. Az EEAC évente tart – valamelyik tagországban; 1999-ben Budapesten – közgyűlést és egyúttal tematikus konferenciát, ahol egy-egy környezetpolitikai/stratégiai témát, a fenntartha- tó fejlődést érintő szakpolitikai kérdést vitat meg, valamint közös állásfoglalásokat és ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket a tanácsok egyrészt saját kormányaik, másrészt az Unió megfelelő szervei – a Parlament és szakbizottságai, a Bizottság és szakigazgatóságai – felé közvetítenek.

OKT- RLG konferencia

Az EEAC Mezőgazdasági Munkacsoportja a magyar Országos Környezetvédelmi Tanáccsal (OKT) és a holland Vidéktanáccsal (RLG) együtt 2005. október 6-8. között Vidékfejlesztési Konferenciát rendezett Magyarországon. A konferenciának a Duna menti kisváros, Vác adott otthont.

Verespatak

A magyar és a román környezetvédelmi miniszter 2005 májusában Kolozsvárott tanácskozott miután részt vett egy nemzetközi konferencián az erdélyi városban. Az Országos Környezetvédelmi Tanács három fővel képviseltette magát a magyar delegációban. A tárgyalás fő témái az erdélyi folyók vízminősége, a verespataki aranybánya tervei és a Temes megyei árvíz következményei voltak. A Tisza vízgyűjtőjének romániai részén mintegy 150, különböző nagyságrendű szennyező góc van, sok közöttük a bánya – hangzott el a külföldi szakemberek részvételével tartott kolozsvári konferencián. A szennygócok miatt Klaus Töffer, ENSZ főtitkár-helyettes, a nemzetközi szervezet környezetvédelmi programfelelőse aggodalmának adott hangot.

Berlin

Az Európai Környezetvédelmi Tanácsok Együttműködése 12-ik éves, „Towards a European Policy on the Marine Environment” című és tartalmú konferenciáját 2004. október 14-16. közt Berlinben tartotta. A konferencián a tengeri – tágabban a vízi – élővilág megőrzése érdekében egységes európai politika kialakítását kísérelték meg a szakértőtanácsok.

Az OKT delegáltjai a tanácskozáson kifejezték igényünket az édesvízi halászat szerepének nö- velésére, különös tekintettel a természetes vizek halállományának helyreállítására és hasznosítására.

Alma Ata

Az Aarhusi Egyezmény részes feleinek második konferenciáján (MoP II.), amelyre 2005. április 26-29. között, Alma Ata-ban, Kazahsztán fővárosában került sor az Országos Környezetvédelmi Tanács két fővel (az elnök mint a környezetvédelmi mozgalmak képviselője, továbbá a gazdasági oldal egy tagja) képviseltette magát.

Az OKT többszöri határozott fellépéssel elérte, hogy a Minisztériummal és a Miniszterelnöki Hivatallal közös platformra helyezkedve a környezeti demokrácia elért szintjét ne lehessen csökkenteni.

Írország (Dublin)

Az EEAC kezdeményezte, hogy az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiáját át kell gondolni és újra kell fogalmazni. A társadalom – gazdaság – környezet összefüggéseinek komplex elemzésére van szükség európai szinten is. Az OKT ebben a munkában lehetőségeihez képest tevékenyen vett részt: az EEAC 2004. évi közgyűléséhez kapcsolódó konferencián Várallyay akadémikus tartott előadást a CAP részeként készülő Talajvédelmi Stratégia tartalmáról és kidolgozásának felgyorsításáról.

Oxford

Az EEAC 13-ik éves konferenciája helyszínéül Oxford szolgált (2005. szeptember, „Climate Change and Biodiversity - Meeting the Challenge”). Ezen a tematikus konferencián a klímaváltozás és bi- ológiai sokféleség összefüggéseit elemezték a részt vevő tanácsadó testületek képviselői, különös tekintettel az alkalmazkodás mértékére, arra, hogy milyen módon lehetne a klímaváltozás következményeinek az élővilágra gyakorolt kockázatát mérsékelni, hogyan lehetne megőrizni az ökoszisztémákat.  A konferencián az EEAC biológiai sokféleség munkacsoportja tagjaként az egyik panelvita levezető elnöke Kiszel Vilmos, az OKT elnöke volt, az OKT egyik tagja, Dr. Borhidi Atti- la professzor pedig a plenáris ülésen tartott előadást.

OKT logo2