Önálló ügyek

Teljes mértékben önálló kezdeményezése volt az OKT-nak az a fórumrendszer, amelynek tematikus rendezvényeit a Tanács az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságával, a Magyar Természetvédők Szövetségével, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Bizottságával együttműködve negyedévente szervezett, hogy a Tanácsban képviselt társadalmi csoportoknál nagyobb nyilvánosságot teremtsen a környezet és társadalompolitikai kérdések összefüggéseinek megvitatására.

A Tanács kezdeményezésére és számos tagjának közreműködésével az Akadémia Szociológiai Kutató Intézetével való együttműködés programjában születtek meg a „Magyarország Környezeti Jövőképe”, valamint a „Fenntartható Fejlődés Magyarországon – Jövőképek és Forgatókönyvek-„ című tanulmány kötetek, a fenntartható fejlődés hazai stratégiájának szellemi megalapozására. A környezeti-, valamint a fenntarthatósági jövőképekről készít(te)tett tanulmányokhoz hasonlóan „Sebezhetőség és Diverzitás – a reziliencia esélyei címmel egy harmadik tanulmánykötet összeállítását is megvalósítot- tuk, ugyancsak az Akadémia Szociológiai Kutatóintézetével együttműködve. A tanul- mányok fókuszába a nagy vagy sokkszerű külső hatásokhoz való rugalmas – ökológiai, technológiai, intézményi, szociális, etikai értelemben vett – kreatív alkalmazkodási képesség sokoldalú elemzését és kibontakoztatásának előmozdítását állítottuk. Ugyancsak az MTA és a Környezetvédelmi Minisztérium együttműködési programja keretében a VAHAVA projekt, valamint a Magyarország Vízgazdálkodási Stratégiai Kérdései c. projekt mellett – az OKT javaslatára és részvételével – valósult meg a kör- nyezetállapot módszertani fejlesztését célzó „KÉP” projekt.

A Tanács 2002-ben kezdeményezte, hogy a Minisztérium és a Tudományos Akadémia együttműködése a környezet – társadalom – gazdaság legfontosabb döntéstámogató összefüggéseinek elemzésére összpontosítson. Három egymással tartalmilag mélyen összefüggő projekt kidolgozása kezdődött meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz- térium anyagi és szakmai támogatásával az Akadémiával együttműködve.

  • A környezetállapot-értékelés módszertani fejlesztése – annak érdekében, hogy Magyarország környezeti alapállapot felvétele elkezdhető legyen, ill. a kormányzati, ágazati, regionális döntések föltehető környezetállapot-változásai már a tervezés időszaká- ban „ex ante” elemezhetőek legyenek.
  • A Kárpát-medence közepén, a fenntartható vízgazdálkodás lehetőségei: Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok című kötet összeállítása.
  • A klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás programjainak kimunkálása. Magyarország fenntartható fejlődésének kulcsa a természeti-környezeti erőforrások optimális használatán alapuló gazdálkodási rendszerek kialakításában rejlik. E stra- tégia megalapozásához, kidolgozásához és kivitelezéséhez elengedhetetlen a környezet alapállapotának, a jellemző terhelési folyamatoknak, a változás mértékének és irányá- nak, a hatások összefüggéseinek, valamint a társadalom és a gazdasági szereplők érin- tettségének ismerete.
  1. K. É. P. – környezet állapot értékelés – KvVM-MTA projekt

A KÉP program szakmai koordinálását az Országos Környezetvédelmi Tanács főtitkára látta el az MTA és a Minisztérium fölkérésére. A három évre szóló alapozó munka célja – a javasolt tematika szerint –, az alapállapot-felvételt és értékelést, a döntés-előké- szítő modellt támogató, módszertani kutatási és harmonizációs feladat elvégzése volt. A projekt továbblépést jelentett a korábbi környezetállapot értékelés próbálkozásokhoz képest, mivel a szakterületek integrációját törekedett megvalósítani.

A program tematikus munkacsoportjainak vezetői az OKT 2005. november 5-i ple- náris ülésén tájékoztatták a Tanács tagjait a projekt előrehaladásáról. Ennek alapján megállapítható volt, hogy a tervezett és elvégzett adatbázis- és modellfejlesztési munkák a Testület előzetes elképzeléseinek megfelelően haladtak. Hangsúlyozva, hogy – a döntéstámogató rendszer mielőbbi kimunkálásának érdekében a munkát folytatni szükséges. Az Országos Környezetvédelmi Tanács szakmai segítségét felajánlva a Környezetállapot Értékelési Program támogatását továbbra is szorgalmazta.

VAHAVA – válaszok az éghajlatváltozás kihívására – KvVM-MTA projekt

Láng István akadémikus, az OKT tiszteletbeli elnöke vezetésével zajlott le a KvVM-MTA Együttműködési Megállapodása keretében a globális klímaváltozást, és annak hazai vonatkozásait vizsgáló szintetizáló kutatás. A korábbanlezárult projekt három éves időtartama alatt Láng István több ízben tartott beszámolót a Tanács plenáris ülésein a kutatás előrehaladásáról, eredményeiről. A VAHAVA projekt Tudományos Tanácsa által szervezett szakmai vitákon a Testület tagjai rend- szeresen részt vettek, észrevételeikkel, javaslataikkal folyamatosan támogatták a program előrehaladását.

A program érdeme a klímaváltozás és annak hazai hatásairól készült részletes feltáró kutatómunka, a kockázatok mérséklésére adható stratégiai válaszok lehetőségeinek meghatározása, és a szük- séges kormányzati-, törvényhozási-, valamint ágazati szintű intézkedések és feladatok felvázolása, amely eredmények megalapozták a hazai klímapolitika, tartalmi elemeit, valamint egyértelművé tették a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-1 és NÉS-2) megalkotásának szükségességét.

OKT logo2