Ülések

A Tanács tevékenysége két súlypont köré összpontosul.

A környezetvédelmi törvényben számára előirt szabályozó előterjesztések véleményezésére, valamint és ennek érdekében is, a saját kezdeményezésre készített elemzések, javaslatok tárgyalására.

A Tanács az elmúlt évek során foglalkozott a környezet-, és természetvédelem szinte valamennyi részterületével, állást foglalt a környezetvédelem és gazdaságfejlesztés kulcsterületeinek kérdéseiben.

Tevékenységének tényszerű, tematikus fölsorolása, amelyet alább megkísérelünk, nyilván csak korlátozottan alkalmas a Testület munkájának megítélésére. Az OKT meg- határozó törekvése, folyamatosan képviselt, véleményteremtő szándéka (volt), hogy a törvényi és kormányzati szabályozók összehangoltan, a (nagy) fejlesztési programok, ágazati stratégiák integrált módon egymásra reflektálva készüljenek annak érdekében, hogy megvalósulásukat érvényesülésüket a kölcsönhatások támogassák (és ne gyengítsék).

Ugyanez a szemlélet jelenik meg az EU programokkal kapcsolatosan is. A Tanács részt vett az EU 6. és 7. Környezetvédelmi Akcióprogramjának előkészítésében, valamint a Közösség Fenntartható Fejlődési (Göteborgi) Stratégiáját, és a Gazdaság és Társadalomfejlesztési (Lisszaboni) Stratégiát megújító „összedolgozásában” [Sustainable Eu- rope, a Long Way Ahead], meghirdetése óta az ENSZ „UN Agenda 2030” és ennek EU programjai nyomon követésében, a célok érvényesítésének hazai képviseletében.

A Tanács az elmúlt két év tizedben összesen 220 plenáris ülést és 93 bizottsági ülést tartott. Az üléseken szereplő napirendek témái a környezet- és természetvédelem, tágabban a környezeti erőforrások kal való – legalább a belátható ideig – fenntartható gazdálkodás meg valósítását szolgáló jogszabályok és programok megtárg ya- lását, a Testület véleményének és javaslatainak kialakítását szolgálták. A témák áttekintését abban a csoportosításban mutatjuk be – az állásfoglalások fölsorolásá- ban – amely az állandó bizottságok profilját is meghatározza.

 • Az Agrár-környezetvédelmi Program kidolgozása
 • A termőföldről szóló törvény módosításai
 • A géntechnológiai tevékenységet szabályozó törvény (1998. évi XXVII. tv.) és módosításai
 • Az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi területek (Natura 2000) kijelölése
 • Az erdőről és az erő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv. (2009 XXXVII.)
 • A Nemzeti Vidék(fejlesztési) Stratégia és Stratégiai Környezeti vizsgálata; az NVS eredményei és harmonizálása a CAP reformmal
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és módosításai
 • A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló és az állami földvagyon keze- lésével összefüggő egyes törvények és módosításaik
 • A Nemzeti Környezetvédelmi Program része: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
 • A Biológiai Sokféleség Megőrzésének Nemzeti Stratégiája
 • A Nemzeti Tájstratégia
 • Energiapolitikai koncepció és stratégiai vizsgálata
 • A megújuló energiafelhasználás helyzete és növelésének lehetőségei, Magyarország 
 • fenntartható energiastratégiájának megalapozása
 • Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában.
 • A Nemzeti Energiastratégia 2030
 • Az agro (bio) -üzemanyagok előállításának és felhasználásának környezetvédelmi és mezőgazdálkodási, összességében : fenntarthatósági megítélése
 • A Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Tervei
 • A Megújuló Energiahasznosítás Cselekvési terve és a ME közlekedési célú felhasználása
 • A villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes energeti- kai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló csomagban (salátatörvényben) a METÁR szabályozás helyzete
 • A Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...