Állásfoglalások (Agrár és Természetvédelem)

 • Állásfoglalás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény tervezete, valamint a végrehajtásáról szóló FVM rendelet tervezetéről (2008)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás korszerűsítéséről (2004)
 • Állásfoglalás a természetvédelem helyzetéről (2002)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről szóló kormány-előterjesztésről (2002)
 • Állásfoglalás a természeti területek felmérése kapcsán született eredmények hasznosításáról (1999)
 • Állásfoglalás az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés kérdéseiről (1999)
 • Állásfoglalás az állami tulajdonú védett természeti területek és védett természeti értékek vagyonkezelésére vonatkozó koncepció tervezetéről (1998)
 • Állásfoglalás “a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő végrehajtására” c előterjesztésről (1998)
 • Állásfoglalás az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló országgyűlési határozat tervezetéről (1997.)
 • Állásfoglalás az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényjavaslatról (1997)
 • Állásfoglalás a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló Kormány rendelet előterjesztésről (1997)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Agrárprogram alapelvei c. társadalmi vitaanyagról (1997)
 • Állásfoglalás a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló törvény tervezetéről (1997)
 • Állásfoglalás a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról (1996)

Agrárium és természetvédelmi tevékenységeink

 • Az Agrár-környezetvédelmi Program kidolgozása
 • A termőföldről szóló törvény módosításai
 • A géntechnológiai tevékenységet szabályozó törvény (1998. évi XXVII. tv.) és módosításai
 • Az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi területek (Natura 2000) kijelölése
 • Az erdőről és az erő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv. (2009 XXXVII.)
 • A Nemzeti Vidék(fejlesztési) Stratégia és Stratégiai Környezeti vizsgálata; az NVS eredményei és harmonizálása a CAP reformmal
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és módosításai
 • A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló és az állami földvagyon keze- lésével összefüggő egyes törvények és módosításaik
 • A Nemzeti Környezetvédelmi Program része: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
 • A Biológiai Sokféleség Megőrzésének Nemzeti Stratégiája
 • A Nemzeti Tájstratégia

Állásfoglalások (Energiapolitika)

 • Állásfoglalás az energiaadóról szóló törvénytervezetről (2003)
 • Állásfoglalás az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény végrehajtását szolgáló, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter felelősségi körébe tartozó kor- mányrendeletek és miniszteri rendeletek tervezeteiről (1998)
 • Állásfoglalás az atomenergiáról szóló törvényjavaslatról és az annak alapján készült vizsgálati elemzésről (1996)
 • Állásfoglalás a síkvidéki vízrendezés helyzetéről és feladatairól szóló, valamint a magyar erőműrendszer 2010. évig kitekintő fejlesztési koncepciójáról. (1996)

Energiapolitikai tevékenységeink

 • Energiapolitikai koncepció és stratégiai vizsgálata
 • A megújuló energiafelhasználás helyzete és növelésének lehetőségei, Magyarország 
 • fenntartható energiastratégiájának megalapozása
 • Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában.
 • A Nemzeti Energiastratégia 2030
 • Az agro (bio) -üzemanyagok előállításának és felhasználásának környezetvédelmi és mezőgazdálkodási, összességében : fenntarthatósági megítélése
 • A Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Tervei
 • A Megújuló Energiahasznosítás Cselekvési terve és a ME közlekedési célú felhasználása
 • A villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes energeti- kai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló csomagban (salátatörvényben) a METÁR szabályozás helyzete
 • A Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030

Állásfoglalások (Hulladékgazdálkodás és termékdíj)

 • Észrevételek és ajánlás a hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás kérdésköréhez (2014)
 • Válasz az OHÜ Etikai Kódexszel kapcsolatos megkeresésére (2013)
 • Álláspont az Alapvető Jogok Biztosától AJB-2994/2012. számon érkezett megkereséséhez, melynek témája a Válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” elnevezésű projekt„ A válság megjelenése a települési szilárd hulladékkezelésben” című vizsgálata (2012)
 • Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításának szabályozási koncepciójáról (2010)
 • Állásfoglalás a Termékdíj törvény módosításáról (2008, 2009)
 • Állásfoglalás EURATOM (2008)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló kormányrendeletről (2003)
 • Állásfoglalás a környezetterhelési díjról szóló törvény tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló KvVM rendelet tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a barnamezők kel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémákkezeléséről (2002)
 • Állásfoglalás az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló kormányelőterjesztés-ter vezetről (2001)
 • Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezetéről (1999)
 • Állásfoglalás: Tiszta országkép (1996)

Hulladékgazdálkodás és termékdíjas tevékenységeink

 • A Környezetvédelmi termékdíj törvény, valamint módosításai véleményezése – 1995-től
 • A Hulladékgazdálkodási terv(ek: I. és II.), valamint a megvalósítás értékelése
 • Hulladékpolitikai koncepció, önálló Bizottsági anyagaként.
 • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a Környezetvé- delmi termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény és végrehajtási rendeleteik módosítása – minden alkalommal ~ két,- három havonta
 • A hulladékképződés megelőzésének eszközei, programja
 • Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és a terv környezeti értékelése (SKV)
 • A hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás,- továbbá a Ktd törvény módosítások, ill. a termékdíj köteles termékek hulladékainak kezelése és a termékdíj számítások sza- bályozásának áttekintése; javaslatok kidolgozása
 • Magyarország Nemzeti Programja a kiégett nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésére, a Program környezeti értékelése (SKV)
 • Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2016 (Cselekvési Terv), va- lamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. működése és együttműködése az OKTF NHI-vel, valamint a hasznosító szervezetekkel

Állásfoglalások (Környezetpolitika)

 • Állásfoglalás a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról és javaslatai az átalakított szervezetrendszer működésének értékelő elemzéséhez(2015)
 • Vélemény a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggésben egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló, JgF/263/23 /2015.ügyiratszámú tervezetről (2015)
 • Állásfoglalás a Parlamenthez T/2329. számon benyújtott, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat; valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetéről (2015)
 • Észrevételek és javaslatok az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes jogszabályok módosításáról szóló előterjesztés tervezetéről (2014)
 • A ”HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020)” Stratégiai Környezeti Vizsgálatához (2014)
 • Javaslat a környezet- és természetvédelem kormányzati elhelyezésére (2014.)
 • Az AJB – 73 – 2014. ügyiratszámon az AJBH-tól érkezett Részvételi Protokoll munkaanyagáról tett észrevételek (2014)
 • Ajánlások Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra tervezetéhez (2013)
 • Vélemény az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv átültetésével összefüg- gő, egyes levegőtisztaság-védelmi jogszabályok módosításáról című előterjesztés tervezetének a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hul- ladék égetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet tervezetre (3. melléklet) vonatkozóan (2013)
 • Állásfoglalás az NFM által bemutatott „Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv”-ről (2013)
 • Vélemény a VM/JF/618/2013. számú előterjesztésről, a meteorológiai tevékenységről szóló 2013/ ..... törvény tervezetéről (2013)
 • Állásfoglalás az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításának tervezetéről, az azt Megalapozó Munkarészekről, valamint a Környe- zeti Vizsgálat és Natura 2000 Hatásbecslésről (2013)
 • Vélemény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról (2013)
 • Állásfoglalás „A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól” Korm. rendelet tervezetről (2013)
 • Álláspont a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításához benyújtott T/5932. számú törvényjavaslatról, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítását célzó kormányrendelet tervezetéről (2012)
 • Állásfoglalás a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló kormányelőterjesztésről (2011)
 • Állásfoglalás a Ket. felülvizsgálatának koncepciójához (2011)
 • Állásfoglalás az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról (2011)
 • Állásfoglalás a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a területi államigazgatási szervek rendszerének átalakítása ügyében (2010)
 • Állásfoglalás 2014 közötti időszakra szóló NKP III-ról (2009)
 • Állásfoglalás a Környezetügy középtávú stratégiájáról (2008)
 • Állásfoglalás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaik konkrét megvalósulását elősegítő, 2009-2010 évre kidolgozott akciótervek Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentéseiről (2008)
 • Állásfoglalás az ÚMFT Nemzeti Fejlesztési Humánerőforrás Stratégiáról (2007)
 • Állásfoglalás Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiáról (2007)
 • Állásfoglalás a KEOP-ról 2007-2008 (2007)
 • Állásfoglalás az Országos Területrendezési Terv (OTrT) felülvizsgálata, az OTrR-ről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosító javaslata egyeztetési anyaghoz készített kör- nyezeti vizsgálata tárgyában
 • Állásfoglalás üvegházhatású gázok kibocsátásának kereskedelméről (2004)
 • Állásfoglalás a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program finanszírozásáról és a végrehajtásának egyes kérdéseiről (2004)
  Állásfoglalás az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról (2004)
 • Állásfoglalás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti struktúrájára vonatkozó koncepcióról (2002)
 • Állásfoglalás a jövő generációk országgyűlési biztosáról szóló törvénytervezetről (2002)
 • Állásfoglalás a barnamezőkkel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémák kezeléséről (2002)
 • Állásfoglalás a Pénzügyminisztérium által előterjesztett, a fejlesztési adókedvezmény részletes feltételeit szabályozó kormányrendelet-tervezetről (2001)
 • Állásfoglalás a Környezetvédelmi Minisztérium EU integrációért és nemzetközi kap- csolatokért felelős államtitkárának beszámolójáról, az EU csatlakozás környezetvédel- mi fejezetének ideiglenes lezárásából adódó teendőkről (2001)
 • Állásfoglalás Magyarország jogharmonizációs programjának időarányos teljesítéséről (2000)
  Állásfoglalás az OECD által “Magyarország környezetpolitikai teljesítményének vizsgálata” címmel készített dokumentumáról (2000)
 • Állásfoglalás a KAC 1999. évi felhasználásáról és 2000. évi pályázati prioritásáról (2000)
  a költségvetés XVI. - Környezetvédelmi Minisztérium - fejezetében célfeladatokként történő szerepeltetésével kialakult helyzetről (1998)
 • Állásfoglalás Központi Környezetvédelmi Alap megszüntetésével, ill. annak
  Állásfoglalás az EU közösségi vívmányok „Környezetvédelem” címmel megjelölt fejezetének átvilágítása során képviselendő magyar álláspontról szóló Kormány előterjesztésről (1998)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999. évi Intézkedési Tervéről szóló előterjesztésről (1998)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezet- védelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/164. számú törvényjavaslatról (1998)
 • Állásfoglalás a környezetterhelési díjakról szóló törvény koncepciójáról (1998)
 • Állásfoglalás a környezeti ügyek kapcsán az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről (1998)
 • Javaslatok az 1998. évi állami költségvetési törvény kidolgozásához (1997)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1998. évi Intézkedési Tervéről (1997)
 • Állásfoglalás a Központi Környezetvédelmi Alap 1997. évi pályázati felhívása tervezetéről (1997)
 • Állásfoglalás Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramról és a Nemzeti Környezetvédelmi Programról (1996)
 • Állásfoglalás a Magyar Köztársaság Alkotmányának szabályozási elveiről (1996)
 • Állásfoglalás a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (1996)
 • Állásfoglalás a közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozásáról (1996)
 • Állásfoglalás az Európai Unió kérdőívére adott válaszokról (1996)
 • Állásfoglalás “a környezetvédelem pénzügyi forrásai a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetési törvényjavaslatában” szóló előterjesztésről (1997)

Környezetpolitikai tevékenységeink

 • A környezetvédelem szabályozó eszközeinek, valamint a környezetvédelmi feladatok finanszírozási rendszerének integrált továbbfejlesztési koncepciója.
 • A környezetügy középtávú stratégiája (2008)
 • A Nemzeti Fejlesztési Terv
 • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai, valamint Stratégiai Környezeti Vizsgálatok.
 • Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
 • A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia; a fenntarthatóság felé való átmenet koncepciója – Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégia
 • A Rio+20 Világkonferencia előkészületei és eredményei
 • Az Aahusi Egyezmény (Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés(ről) a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéhez való jog biztosítása)
 • A jogalkotásról, valamint a jogalkotásban való részvétel törvény véleményezése
 • A költségvetési törvények tervezetéről szóló tájékoztatók, évente 
 • A fejlesztési programok, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program éves feladatai finanszírozásának beépítése az éves költségvetésbe, valamint a költségvetési törvények vizsgálati elemzése nem volt megvalósítható.
 • Javaslatok az Alaptörvény szövegezéséhez
 • Az EU Strukturális és Kohéziós Alapok támogatásával megvalósuló Operatív Progra- mok és ezek Akcióterveiben a fenntarthatósági szempontok érvényesülése
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) tör- vény módosításai
 • Az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi vonatkozásai
 • Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – javaslatok a 2014-2020 időszak EU támogatású Operatív Programjaihoz
 • Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosítása
 • Az OKT  kormányzati  tanácsadó,  véleményező,  javaslattevő  feladatai  ellátásának helyzete, célszerű indítványok kezdeményezése
 • A 2014-2020 időszakra szóló Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok
 • a 2014-2019 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program
 • A Tanács javaslata a környezet- és természetvédelem célszerű kormányzati elhelyezésére
 • A környezet- és természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátásának módja és lehetőségei az új, integrált területi államigazgatási rendszerben
 • A környezet- és természetvédelem érdekei és értékei képviseletének lehetőségei a közigazgatás korszerűsítése programban – konzultáció az Államreform Bizottság Elnökével
 • Az OKT szerepe a környezetvédelmi jogalkotás színvonalának emelésében
 • A ”körforgásos gazdaság” (Circular Economy) EU Direktíva és Akcióterv hazai meg- valósítása megkezdésének terve, kormányzati koordinációja

Állásfoglalások (Közlekedéspolitika)

 • Állásfoglalás a Duna Régió Stratégia Kormánybiztosi Titkárság tájékoztatójáról az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájáról és a Stratégiával kapcsolatos kormányelőterjesztésről (2011)
 • Állásfoglalás Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (2008)
 • Állásfoglalás nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról (2008)
 • Állásfoglalás az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről (2004)
 • Állásfoglalás a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről (2004)
 • Állásfoglalás a Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015-ig szóló koncepciójáról a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. szakasza (2003)
 • Állásfoglalás a Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015-ig szóló koncepciójáról (2003)
 • Állásfoglalás ENSZ EGB Vasútfejlesztési projekt (TER) munkájában való részvételről (1997)
 • Állásfoglalás a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához... (1997)
 • Állásfoglalás a közlekedés környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő fejlesztési irányának kialakításához szükséges szabályozó eszközök koncepciójáról (1996)

Állásfogalások (Vízgazdálkodás és Vízminőség-védelem)

 • Állásfoglalás Duna Hajózhatóság javítása témában készült SKV-ról (2010)
 • Előzetes állásfoglalás a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervhez (2010)
 • Állásfoglalás az EU Duna Makro-regionális Stratégiájáról és a Stratégia koordinálásáról (2010)
 • Állásfoglalás a vízgazdálkodási tanácsokról (2009)
 • Állásfoglalás a Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről szóló vitaanyagról (2008)
 • Állásfoglalás belvíz elleni védekezés reformjáról (2008)
 • Állásfoglalás Duna hajózhatóságának javítása tárgyában (2007, 2009, 2010, 2011)
 • Állásfoglalás a balatoni vízpart rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet módosításáról az OKT számára az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkársága által készített előterjesztésről.
 • Állásfoglalás a Balaton kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv.) módosító javaslat egyeztetési anyagához készített környezeti vizsgálat tárgyában
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás korszerűsítéséről (2004)
 • Állásfoglalás a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütem beruházás felülvizsgálatáról és a beruházási program módosításáról (2004)
 • Állásfoglalás a vízgazdálkodás és víz(minőség)védelem helyzetéről, e folyamatok sza- bályozásáról, valamint az e területeken indított és/vagy tervezett programok céljairól és eredményeiről (2003)
 • Állásfoglalás a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Kormányrendelet módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a “Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése)” c. kormány-előterjesztésről (2002)
 • Állásfoglalás a magyarországi holtágak és mellékágak helyzetéről (2000)
 • Állásfoglalás a Drávával kapcsolatos egyes kérdésekről készített kormány-előterjesztés tervezetéről (1999)
 • Állásfoglalás a Hága-i ítélet végrehajtásával kapcsolatban (1998)
 • Állásfoglalás a vízi közművek üzemeltetésének követelményeiről  (1996)
 • Állásfoglalás a síkvidéki vízrendezés helyzetéről és feladatairól szóló, valamint a magyar erőműrendszer 2010. évig kitekintő fejlesztési koncepciójáról. (1996)
 • Állásfoglalás a halászat és a horgászatról (1996)

Vízgazdálkodás, vízminőség védelmi tevékenységeink

 • Magyarország szennyvízelvezetési és tisztítási programja
 • A Víz Keretirányelv hazai megvalósítás, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása és stratégiai környezeti vizsgálata;
 • A Vásárhelyi Terv: A Tisza- völgy árvízi biztonságának növelése, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgáló program(ok);
 • Magyarország szennyvízelvezetési és tisztítási programja;
 • A Duna hajózhatóság javítása és a tervek stratégiai környezeti vizsgálata, 2007-től
 • A Duna hajózhatóság javítása és a VKI élővilág-teszt alkalmazása az SKV-k során
 • A Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia
 • A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata – VGT-2
 • A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Program Stratégiai Koncepció és környezeti értékelése (SKV), továbbá az Árvízkockázati Térképezés és Stratégiai Kockázatkezelési Terv (ÁKKT)
 • A szlovák és magyar Kormánymegbízottak tárgyalásai a szigetközi ( és csallóközi) vízpótlásról, valamint a hágai döntés végrehajtásának – jelenlegi – megítéléséről

Állásfoglalások (Klíma)

 • Támogatói nyilatkozat az Éghajlatvédelmi Törvényről (2010)
 • Vélemény a „Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re” c. szakpolitikai vitaanyagról (2013.)

Az OKT soros ülése

2019. április 18-án került sor az OKT soros ülésére, amelyen az Agrárminisztérium képviselői bemutatták az Országos Levegő-terhelés Csökkentési Program szakmai koncepcióját.

Az előadás kivonata

2018-as OKT ülések és témáik

 • 2018. február 1. 
  Téma: Az Országos Környezetvédelmi Tanács megújított honlapjának „arculatterve”, szerkezete, tartalma áttekintése, a szükséges kiegészítések és korrekciók megbeszélése. Meghívott: Pál András informatikus, a Honlap technikai szerkesztője.

2017-es OKT ülések és témáik

2017. február 9.

1. Tájékoztató és vita a Jövő Nemzedékek Szószólójának – talajvédelméről szóló - elvi Állásfoglalásáról
2. Az Országos Környezetvédelmi Kármentesítési Program folytatása, lehetőségeinek megvitatása.
3. Az OKT következő ülései témáinak megvitatása

2016-ban tartott ülések

2016. Január 7.
1. Az OKT állásfoglalása az Alkotmánybíróság II./ 2009 – 8 / 2015 ügyszámú
megkeresésére válaszolva – a környezet- és természetvédelmi igazgatás
átszervezésével kapcsolatos normakontrollra vonatkozó indítvány véleményezése
tárgyában.

2015-ben tartott ülések

2015. Február 5.
1. A 2011 és 2014 között – a Kormányzat által kezdeményezett – jogszabály-
módosítások véleményezése eredményessége, hatásainak (= recepciójának)
áttekintése.
2. A területei és települési vízgazdálkodás aktuális feladatai, valamint a vízügyi
igazgatás és intézményrendszer – változtatása hatásainak – áttekintése.

2014-ben tartott ülések

2014. Február 6.
1. A Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok – 2013. decemberi
előterjesztéséhez – készült környezeti értékelés (SKV) megvitatása.
2. A Tanács véleményalkotásának célszerűen megfelelő ideje,- módja, a kormányzati
előterjesztések véleményezése megvalósításának eljárásai,- szabályai, a fölhatalmazások
(Bizottságok, Elnökség, Főtitkár) hatékonysága,- eredményességének áttekintése.[Zárt
ülés]

2013-ban tartott ülések

2013. Február 7.
1. Az Országos Területrendezési (OTrT) törvény módosítási javaslatának véleményezése.

2012-ben tartott ülések

2012. Január 12.
1. Tájékoztató az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi
vonatkozásairól.
2. A jövő nemzedékek egészséges környezethez, valamint a természeti erőforrások
megőrzéséhez fűződő jogai biztosítása feladatainak ellátása – tájékoztató.
3. A Sebezhetőség és adaptáció – a reziliencia esélyei c. , az OKT és az MTA
együttműködésével készült tanulmánykötet bemutatása.

2011-ben tartott ülések

2011. Január 13.
1. Adalékok a nagykockázatú környezeti balesetek kezelésének szabályozásához.
2. Tájékoztató az EU Tanács magyar elnökség idején a VM illetékességébe tartozó
környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási és vidékfejlesztési
programokról.
3. Az OKT 2011. első féléves munkaprogramja.

2010-ben tartott ülések

2010. január 8.
1. A Duna teljes magyarországi szakasza hajózhatóságának javítására készült SKV megvitatása.
2. Az NFFT SZTMB által megtárgyalt éghajlatvédelmi kerettörvény koncepció.
3. OKT vélemény elfogadása az Erdőtörvényről, a hozzá tartozó végrehajtási rendeletről és az OKT-nak készített beszámolóról.

2009-ben tartott ülések

2009. január 08.
1. Az OKT titkársága működtetésének új rendje.
2. A Tanács munkaterve a következő fél évre.

2009. február 5.
1. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
2. Munkaterv
3. Az OKT költségvetése

2008-ben tartott ülések

2008. január 10.
1. „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (Fehér Könyv) és ennek fenntarthatósági vizsgálata”

2007-ben tartott ülések

2007. január 11.
1. Tájékoztató az EU Bizottság döntési, döntéselőkészítési mechanizmusairól, valamint a következő időszak készülő, és a környezetvédelem szempontjából releváns EU jogszabályokról
2. Az OKT állandó bizottságai struktúrája, tagjai, működési rendje és munkatervük. (Mellékelten megküldjük az előzményeket: az elhatározott bizottságokat, a már megbízott elnököket, valamint emlékeztetünk a döntésre: a bizottságok alapkonfigurációja 3x1 (+ 3x1) és szakértőket is lehet hívni.)

2006-ban tartott ülések

2006. január 5.
1. A környezetvédelmi intézményrendszer áttekintése - változtatások átgondolása
2. A környezetvédelmi ipar helyzetéről szóló tájékoztató
3. Az OKT Környezetpolitikai Bizottsága munkaterve

2005-ben tartott ülések

2005. január 13.
1. Állásfoglalás az Aarhusi Egyezmény Részes Feleinek Konferenciájára készített Nemzeti Beszámolóról

2004-ben tartott ülések

2004. január 8.
1. Kötetlen véleménycsere az OKT tevékenységéről és a hazai környezetpolitikáról
2004. Január 30. Ügyrendi ad hoc. Bizottság: az OKT működését és a döntés-előkészítési
folyamat jogszabályozása és az OKT Ügyrendjének módosítására
vonatkozó javaslatok megvitatása

2003-ban tartott ülések

2003. január 9.
1. A vizek védelmére vonatkozó hazai joganyag közelítése az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez
Állásfoglalás a vizek védelmére vonatkozó hazai joganyagnak az EU Víz Keretirányelvéhez történő közelítéséről

OKT logo2