Előretekintés

Intézményesítési feladatok

A Tanács megalakulása óta törekszik arra, hogy működése alkalmazkodni legyen ké- pes a kormányzati munka egészen más logikájú ritmusához. Ennek érdekében alapítot- ta meg önálló bizottságait, a környezet-gazdaság kulcskérdésének – gyakorlatilag – fo- lyamatos nyomon követésére, a fölmerülő ügyekben a szükségessé és/vagy lehetségessé váló állásfoglalások előkészítésére.

A saját kezdeményezésű elemzéseket célszerű kiterjeszteni a fölmerülő témák „előre- látására” is. Ezek egy részét az EU tagságból adódó, egyébként szokásos determinációk mellett a következő időszak előrelátható tárgykörei – amelyekben a Tanács saját anya- gok készítésével is készülhet a véleményalkotásra – tematikus  csoportosítása az alábbi lehet.

1. Fenntarthatóság

 • a „körforgásos gazdaság” (Circular Economy) céljának, lehetőségeinek, valamint megvaló- sítása társadalmi,- gazdasági és intézményi feltételeinek elemzése, programjavaslatok kidol- gozása – a hazai gazdaságfejlesztés tervei kimunkálása mellett, ill. azon túlmenően – az EU Direktíva és Akcióterv ( Towards a Circular Economy – Closing the loop = an Action plan for the CE) teljesítés előmozdítása;
 • az Egyesült Nemzetek távlatos fenntarthatósági programja – UN Agenda 2030 – hazai megvalósítása, ennek támogatása, előmozdítása;
 • a környezetvédelem, ill. a fenntarthatóság szempontjainak integrálása a szakpolitikákba

(közlekedés, energetika, agrárium stb.).

2. Környezetvédelem

 • tematikus stratégia a hulladék anyagok újrahasznosítására;
 • jobb piaci szabályozási eszközök a környezetpolitikák megvalósítására, „green economy”, a gazdaság „zöldítésének” lehetőségei; a környezeti ipar, mint lehetséges”húzóágazat” erősítése;
 • a Nemzeti Környezetvédelmi Programok folyamatos értékelése, beépítésének előmozdítása a szakpolitikákba, a regionális fejlesztési programokba és a költségvetésekbe.

3. Klímapolitika, energetika

 • az energia ellátásbiztonság, energiahatékonyság növelése, megújuló; energiaforrások reális lehetőségei;
 • a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás programjai;
 • a Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia (NÉS-2) előrehaladásának nyomon követése,

megvalósításának támogatása.

4. Biodiverzitás

 • részvétel a nemzetközi/EU biológiai sokféleség védelmi stratégiák (Akcióterv 2010-), továbbá az – EEAC 2010. évi közgyűlés említett konferencia témája – a biodiverzitás és a fenntartható tájhasználat megvalósításában;
 • a talaj, mint nem (vagy csak lassan) megújuló természeti erőforrás védelme, a talaj irányelv kidolgozásának folytatása;

5. Vízminőség-gazdálkodás

 • a klímaváltozás és a vízkészlet gazdálkodás kapcsolatának elemzése;
 • a Duna hajózhatóságának javítását szolgáló tervek/intézkedések nyomon követése; a beavatkozás hatásvizsgálata;
 • a szlovák-magyar Duna szakasz közös, komplex hasznosításának tervei és programjai;
 • az EU Duna Stratégia – különösen a Közösség által magyar társ-koordinálásra bízott prioritási programok megvalósításának előmozdítása.

Előreláthatólag

A közeljövő – előreláthatólag – továbbra is a gazdasági növekedés szorgalmazásáról fog szólni. Jó lenne, ha ez un. „intelligens növekedés” volna.

Az OKT hozzáállása ebben a tekintetben – továbbra is – az lehet, ha a környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra, takarékosságra ösztönző, a foglalkoztatást bővítő programok előmozdí- tását igyekszik támogatni. Ezzel törekedhet magát jobban láthatóvá tenni társadalmi kapcsolataiban.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...